Nyheter

GDPR, personuppgifter, skolfoton och artiklar

Lagen är svårttolkad, inget riktigt svar av juristerna på Integritetsskyddsmyndigheten, varför jag tolkar det på detta sätt.

Jag lagrar inga av nedanstånde personuppgifter, eller sprider dem vidare, på de namn som förekommer bland foton och i artiklar.

GDPR (på svenska “Dataskyddsförordningen”) bestämmer hur personuppgifter får (resp. inte får) hanteras. Personuppgifter är allt som direkt eller indirekt pekar på en nu levande person, tex namn, adress, personnummer, mejladress, bild.

För privata forskningsaktörer är intresseavvägning en möjlig grund att tillämpa. Som framgått ovan är det bara när det är fråga om forskning som inte involverar känsliga personuppgifter eller personuppgifter som avser lagöverträdelser som en privat forskningsutförare behöver åberopa andra rättsliga grunder än grunden uppgift av allmänt intresse. Eftersom presumtionen är att forskning är ett berättigat intresse finns det stora möjligheter att i sådana fall behandla personuppgifter för forskningsändamål efter en intresseavvägning. (SOU 2018:36)

Eftersom det inte framgår tydligare än så av bestämmelsen vilka situationer som kan bli aktuella finns vägledning kring dagens reglering framför allt att få i rättspraxis. (SOU 2017:50)

GDPR tillåter att personuppgifter hanteras/publiceras i vissa speciella fall:
– Gällande avtal (medlemskap i en förening kan anses vara ett avtal)
– Intresseavvägning (se nedan)
– Journalistiskt, konstnärligt, akademiskt skapande
– Samtycke
– Övriga undantag, tex lagar, enbart inom familjen.

Jag tolkar GDPR här att intresseavvägning är tillämplig. Här krävs då att behandlingen är nödvändig för berättigade intressen och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.

Den enskilde kan begära att hans/hennes uppgifter stryks på webben. Vill du ha dina uppgifter strukna, kontakta mig här. Vill du ha mer information om GDPR gå till Integritetsskyddsmyndigheten.

/Tony Korpenklo