Vreten

Ordet Vreten kommer från Mörtsals utvret och samhället började att befolkas 1907 med en torplägenhet ”Vreten”.

Den första som kom att bosätta sig på Vreten var August Johansson genom ett köpekontrakt av den 17 september 1907.

Sedan jag genom afhandling den 17 september 1906 förvärfvat en afsöndring från afsöndring från 9 seland No 2 af Mörtsdal by i Högsjö socken får jag härmed vördsamt anhålla om fastställelse af denna afsöndring under namn af Vreten.

Hernösand den 30 Januari 1907.

August Johansson.

Till arbetaren August Johansson upplåter och försäljer jag Karl Johan Edwall på evärdelig tid en gårdstomt med åbyggnader, belägen å mitt ägande torp avsöndrat från hemmanet No 2 om 9 seland i Mörtsal Högsjö socken emot en oss emellan överenskommen köpeskilling af femtonhundra (1500) kronor och följande villkor:

1) Gårdstomten är belägen å förenämnda torps nordvästra ände och har följande gränser: i norr torpets hela rålinje från nordvästra röset till järnvägen i öster efter järnvägsstängslet 14 meter, i söder tvärs över torpskiftet från järnvägens stängsel till västra rågången i rak linje emot en punkt belägen 40,5 meter från nordvästra rösetutgörande 84,7 meter.

2) Tomtägaren har rätt att gemensamt med öfriga å torpet varandra åbor använda utfartsvägen till allmänna landsvägen äfvensom att obehindradt hämta vatten ur den söder om torpets uthusbyggnad befintliga källan.

3) För innehavaren af hufvudlägenheten äfvensom för ägaren af näst intill gränsande byggnadstomt å mitt torp aftages väg efter denna byggnadstomt södra rågång till järnvägsöfvergången och skall denna väg vara 1,5 meter bred, äfvenså aftages för samma ändamål väg till utfartsvägen.

4) Gårdstomten med därå befintliga hus får tillträdas denna dag, då ock köpeskillingen ärförfallen till betalning och löper med 5 procents årlig ränta till betalning sker, med rätt för säljaren att erhålla inteckning i den försålda tomten till säkerhet för ogulden köpeskilling.

5) Alla kostnader för laga gång af detta köp äfvensom efter dato förfallna onera och utskylder betalas af köparen. Sålunda afhandlat och tvänne exemplar häraf kontrahenterna emellan skiftade försäkras.

Torsåkers prestgård den 17 september 1906.

August Johansson – K. J. Edwall.

Wittnen: J. Sandler och O. Fahlén.

Sedan K. J. Edwall till August Johansson genom afhandling den 17 september 1906 försålt en lägenhet varder härmed intygadt:

att stamhemmanet 9 seland No 2 af Mörtsal by i Högsjö socken är af beskaffenhet att afsöndring derifrån får äga rum.

att stamafsöndringen från stamhemmanet afsöndrat genom afhandling den 25 November 1892.

att arealen utgör å stamhemmanet 147,4794 hektar, å stamafsöndringen 2,54 hektar och å om ifrågavarande afsöndring 0,2220 hektar.

att stamafsöndringen, hvarförutan igen sådan finnes, icke öfverstiger en femtedel av stamhemmanets hela ägojord, och

att afsöndringens läge och gränser äro uti köpehandlingern så noggrant beskrifna att någon osäkerhet derom icke kan uppstå.

Hernösand den 30 Januari 1907.

Gustaf von Lagerström.

Den andra lägenhetsinnehavaren var Dorotea Nyholm genom avhandling samma datum som August Johansson och en köpeskilling av 2800 kronor. Gårdtomten låg omedelbart intill Johanssons gårdstomt och hade följande gränser:

I väster efter torpets rågånglinje från August Johanssons tomt 26 meter, i norr efter gränsen emot samma tomt 63 meter, i öster 22,5 meter i rak linje mot söder till en befintlig utmärkt punkt med en påle, i söder från denna punkt i rak linje åt väster 63 meter till utgångspunkten å torpets rålinje.

Den tredje var Lars Nordkvist genom avhandling i Utansjö den 17 september 1906. Det var Jonas Otto Högberg i Utansjö som sålde en byggnadstomt avsöndrat från sitt torp. Tomten var belägen på östra sidan om järnvägen och gränsar i ostsydost och söder mot Sandvikens området. I väster emot S. L. Welins tomt och i norr emot Högbergs torp.

Lars Nordkvist och hans Nordhem. Fotot från sonsonen Lars Nordkvist, Ramvik.
“Nordhem” omkring 1950-talet. Fotot från Lars Nordkvist, Ramvik.

Ost sydöstra linjen från Högbergs områpdet längs Sandvikens rå 11,2 meter. Därifrån längs Sandvikens rå emot Welins tomt 54,3 meter. Därifrån och västeröver längs Welins tomt emot Högbergs område 34,2 meter. Därifrån och till utgångspunkten 62 meter.

Rätt till en meter bred gångstig över ägorna invid Sandvikens rålinje i väst sydvästlig riktning intill järnvägen. Dessutom uppläts en två meters bred väg längs linjen 62 meter på ägorna. 2 ½ meters bred utfartsväg på lämplig plats. Köpeskillingen var 400 kronor.