Lokalhistoria

Testamente efter Nils Pettersson

1903

Änkan Anna Charlotta Pettersson i Övervåltjärn hade inkommit till häradsrätten den 11 februari 1902 med ett testamente efter sin avlidne make Nils Pettersson. I testamentet hade han själv skrivit att ”Undertecknad förklarar härmed min yttersta och sista vilja vara att egendom och medel som efter mig finnas skall tillfalla min Hustru Anna Charlotta Pettersson såväl löst som fast af hvart slag det vara må, och allt det som jag enligt Lagen kan borttestamentera äfven är det min yttersta och sista vilja att all den egendom och de medel som genom arf efter mina slägtingar utfaller före eller efter min död skall tillfalla min Hustru Anna Charlotta Pettersson äfven det så mycket som lagligen kan bortges. Öfvervålkära den 1 Decembr 1902. N. Pettersson.”

”Att Nils Pettersson hvilken vi personligen känner med fullt och sundt förstånd samt af fri vilja förklarar förestående handling innefatta hans yttersta vilja och testament samt densamma egenhändigt undertecknat, intygas af oss på en gång närvarande och för sådant ändamål tillkallade vittnen, Öfvervålkärna den 1 december 1902. Olof Berggren, skogvaktare och Daniel Brundin, extra banvakt.

Gudmundrå tingslag AIIa: 27, § 5 11/2 1903.